Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť,
množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným
technickým normám.

1.2 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri jej prevzatí kupujúcim. Pri
použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri
veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola
dojednaná nižšia cena.

II. Lehoty na uplatnenie reklamácie

2.1 Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej
pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto
lehoty.

2.2 Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné
predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov
sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.

2.3 Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou
(záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať
doklad o kúpe.

2.4 Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci
poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v zákone. V záručnom liste určí
predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

2.5 Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do
prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa
uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr
do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú
súčinnosť.

2.6 Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa
neuplatnili v záručnej dobe.

2.7 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po
skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je
povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní
opravy a o dobe jej trvania.

2.8 Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté
platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

III. Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

3.1 Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec
kúpená. Kupujúci je oprávnený zvoliť si jeden z nasledovných spôsobov uplatnenia
reklamácie:

  • a) osobne na adrese Vajnorská 135, 831 04 Bratislava;
  • b) zaslaním podpísaného reklamačného formulára s prílohami v zmysle bodu 3.3 tohto
    článku na adresu uvedenú v písm. a) bodu 3.1 tohto článku.

3.2 Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v
mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na
opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na
opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi
predávajúcim a kupujúcim.

3.3 Pri uplatňovaní reklamácie tovaru je kupujúci povinný vyplniť a podpísať reklamačný
formulár, ktorý mu predávajúci vydá na požiadanie, príp. ktorý je zverejnený na webovej
stránke predávajúceho. Spolu s reklamačným formulárom je kupujúci povinný predložiť
originálny doklad o zakúpení tovaru (faktúru alebo iný doklad).

3.4 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených
prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo
služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3.5 Ak je vec naďalej používaná s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude
reklamácia predávajúcim uznaná.

IV. Odstrániteľné vady

4.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a
riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

4.2 Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru, odstránením ktorých neutrpí kvalita a
úžitkové vlastnosti tovaru.

4.3 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka
len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady
vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

4.4 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to
kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4.5 Ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže vec pre opätovné vyskytnutie sa
vady po oprave alebo pre väčší počet vád riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu
veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

V. Neodstrániteľné vady

5.1 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne
užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej
zmluvy odstúpiť.

5.2 Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na
primeranú zľavu z ceny veci. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na
charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho
ďalšieho užívania.

V Košiciach dňa 1. 8. 2018

Woodmaster SK, s. r. o.

Reklamačný formulár na stiahnutie
WOODMASTER.SK,
S. R. O.
Vajnorská 135 Bratislava 831 04
otvorené:

Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:00
Sobota: NA OBJEDNÁVKU

volajte

+421 904 867 263 Peter Jančár


Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďakujem, pochopil som. Prečítať viac informácií.